Algemene Lesvoorwaarden VocaalAtelier

Algemeen
Het lesjaar is gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in de regio Eindhoven.
Het lesjaar eindigt na afloop van de 1e week van de zomervakantie.
Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft.

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld formulier aan via: https://vocaalatelier.nl/contact/

Aanmelding voor de lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de docent.

Plaatsing
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers opgenomen over de plaatsing. De lessen vinden plaats bij de leerling thuis dan wel op de leslocatie op in onderling overleg bepaalde dag en tijdstip.

De leerlingen die in het vorige lesjaar onderwijs hebben genoten worden als eerste geplaatst om de continuïteit in hun opleiding te garanderen. De andere inschrijvingen worden op basis van binnenkomst behandeld. Met de leerlingen die bij aanvang van het lesjaar niet geplaatst kunnen worden, wordt contact opgenomen: in overleg wordt dan de inschrijving geannuleerd dan wel wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. De leerlingen worden vervolgens geplaatst op volgorde van de wachtlijst. Plaatsing van deze leerlingen gebeurt per begin, per 1 januari of per 1 september van het lesjaar.Na plaatsing is een leerling ingeschreven.

Aan het einde van het lopende lesjaar wordt aan de leerling een nieuw inschrijfformulier aangeboden voor de inschrijving van het volgende lesjaar. Als de leerling zijn opleiding wil continueren dan moet het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bij de docent worden ingeleverd voor het einde van het lesjaar. Eenmaal als leerling geplaatst, is en blijft het lesgeld verschuldigd tot het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat.

Uitschrijving
De leerling is aan het eind van het lesjaar – automatisch – uitgeschreven. Gedurende het lesjaar kan uitsluitend per 1 januari en per 1 april schriftelijk (brief/e-mail) worden uitgeschreven.

Bij uitschrijving per 1 januari dient deze tussen 1 augustus en 30 november in bezit te zijn van de docent. Bij uitschrijving per 1 april dient deze tussen 1 december en 1 maart in bezit te zijn van de docent.

Bij ontvangst van de uitschrijving na 30 november vindt uitschrijving plaats per 1 april, bij ontvangst van de opzegging na 1 april vindt uitschrijving plaats bij einde schooljaar.

De ontvangst van de uitschrijving wordt schriftelijk (per e-mail) bevestigd. De uitschrijving wordt beschouwd als opzegging van de overeenkomst.

Instrument, Lesmaterialen/leermiddelen
Tenzij anders wordt afgesproken dient – ongeacht of wordt lesgegeven bij de leerling aan huis – de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van de lesmaterialen en leermiddelen. De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. De docent draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar of verlaten van de lessen.

Proefles
Nieuwe leerlingen kunnen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de docent om te kijken of de leerling fysiek in staat is het instrument te bespelen. Nieuwe leerlingen kunnen – voordat zij definitief worden geplaatst – een proefles nemen. De duur van 1 proefles bedraagt 60 minuten. De kosten van 1 proefles bedragen de kosten van 1 les vermeerderd met € 15,–.

Lessen en lesduur
De lesdag en de lestijd wordt in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. De lesduur bedraagt 30, 45 of 60 minuten per les (of veelvouden daarvan). Bij voorkeur worden de lessen in de lesvorm “1 keer per 2 weken 60 minuten” gegeven.

Aanpassing van de lesdagen en de lestijden is uitsluitend – na schriftelijk verzoek – in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk. De aanpassing kan uitsluitend ingaan per begin, per 1 januari of per 1 april van het lesjaar.

De leerling heeft recht op 38 lessen per lesjaar bij een volledige inschrijving. Het aantal lessen – evenals het te betalen lesgeld – wordt evenredig verminderd bij een deel inschrijving.

Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt dan wel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen.

Afwezigheid docent
Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel de eerste drie keer niet vervangen of ingehaald. De docent verplicht zich de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen.

Indien sprake is van een uitval van meer dan 3 lessen in een lesjaar, dan wordt in eerste instantie gezocht naar een ander tijdstip waarop de les gegeven kan worden, of een vervangende docent.

Lesgeldtarief en betaling van de lessen
Het lesgeldtarief voor het betreffende lesjaar wordt als zodanig vermeld op het inschrijfformulier.

Een wijziging van het lesgeldtarief wordt uiterlijk voor 15 juni van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt.

Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld.

Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar wordt – afhankelijk van de voorkeur van de cursist – in 1 termijn dan wel in meederde termijnen gefactureerd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum. Contant betalen is niet mogelijk.

Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 22,50.

Indien betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met de verhoging) na betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor geheel rekening van de ouders, verzorgers of leerling.

Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het – dan – openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde lesjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.

BTW-heffing voor volwassenen
Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend. Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld.
Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting (BTW) worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.

Bekijk de tarieven.

Noot
De algemene lesvoorwaarden zijn gemaakt door de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) en getoetst aan de Nederlandse wetgeving.

De NTB is de belangenbehartiger voor musici en het zakelijk en juridisch expertisecentrum voor zelfstandigen en werknemers in alle genres en stijlen. In juni 2018 is de NTB gefuseerd met de Kunstenbond en tezamen zijn ze de grootse vakbond voor creatieve beroepen in Nederland.
Het VocaalAtelier is lid van NTB/Kunstenbond.