Privacybeleid

Privacybeleid VocaalAtelier

Het VocaalAtelier, gevestigd aan Frans Halsstraat 34 Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://vocaalatelier.nl
Frans Halsstraat 34
Eindhoven
06-10493963

Patricia Smulders is de Functionaris Gegevensbescherming van Het VocaalAtelier Zij is te bereiken via het contactformulier van deze website en via het e-mailadres dat bij klanten bekend is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het VocaalAtelier verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het VocaalAtelier verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier en via het email adres dat bij klanten bekend is, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het VocaalAtelier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Het VocaalAtelier neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Met andere woorden: Het VocaalAtelier heeft geen geautomatiseerd systeem. Alles verloopt middels persoonlijk contact.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het VocaalAtelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-Persoonsgegevens / adres / betaalgegevens
-Bewaartermijn 7 jaar. Reden: eis belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

-Het VocaalAtelier verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

-Het VocaalAtelier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door dat mondeling aan te geven tijdens de les. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier en via het email adres dat bij klanten bekend is.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het VocaalAtelier zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Het VocaalAtelier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan bij: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het VocaalAtelier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier of via het email adres dat bij klanten bekend is.
Het VocaalAtelier heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– wachtwoorden
– een niet vrij toegankelijke lesruimte en administratie

Einde verklaring.